Algemene voorwaarden Workshops

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Bloemgeschikt afsluit. Voordat je je opgeeft voor een workshop is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene voorwaarden voor workshops akkoord te gaan.

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle overeenkomsten van Bloemgeschikt voor wat betreft workshops.
1.2 Alle overeenkomsten met Bloemgeschikt tot stand door het inschrijven voor een workshop bij Bloemgeschikt door de deelnemer op de website van Bloemgeschikt, het voldoen van de betaling aan Bloemgeschikt en het ontvangen van een bewijs van inschrijving van Bloemgeschikt.

2. Inschrijvingen
2.1 Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Bloemgeschikt behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via het door u opgegeven emailadres die uw inschrijving definitief maakt.
2.4 Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.5 Per workshop zijn er een maximaal aantal plekken beschikbaar. Het aantal resterende plekken wordt aangegeven op de webshoppagina van de desbetreffende workshop. Zodra een workshop vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk om via de website een plek te reserveren.
2.6 Als een workshop vol zit, kunt u een mail sturen naar Bloemgeschikt om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop + datum]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek vrijkomen voor de desbetreffende workshop, dan neemt Bloemgeschikt contact met u op.
2.7 Door de inschrijving voor een workshop verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden voor workshops.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Bij afmelding tot twee weken voor de workshop wordt het gehele bedrag naar de deelnemer terug gestort.
3.3 Bij afmelding vanaf twee weken tot 2 dagen (48 uur) voor de workshop wordt 75% van het bedrag naar de deelnemer terug gestort. De resterende 25% wordt ingehouden vanwege de tot dan toe ingekochte materialen.
3.4 Bij afmelding vanaf 2 dagen (48 uur) voor de workshop wordt er geen bedrag naar de deelnemer terug gestort.
3.5 Bij afmelding vanaf 2 dagen (48 uur) voor de workshop is het een mogelijkheid om het gekozen bloemstuk door Bloemgeschikt te laten maken voor de deelnemer.
3.6 Mocht de deelnemer verhinderd zijn voor de workshop, is het ook mogelijk om de plaats voor de workshop over te dragen aan iemand anders. Dit moet vooraf gemeld worden bij Bloemgeschikt.

4. Annulering/verplaatsing door Bloemgeschikt
4.1 Bloemgeschikt is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangt de deelnemer uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 Bloemgeschikt is gerechtigd tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de workshop de datum van een workshop te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld en heeft de mogelijkheid om in overleg de inschrijving voor de workshop kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 Bloemgeschikt is gerechtigd bij ziekte of overmacht de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd met restitutie van de betaalde workshopkosten.

5. Betaling
5.1 De deelnemer dient de workshop direct te betalen bij inschrijving.

6. Klachten
6.1 Indien een deelnemer een klacht heeft over een workshop kan de deelnemer contact opnemen met Bloemgeschikt. Bloemgeschikt zal haar best doen om de klacht naar tevredenheid op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat een deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Bloemgeschikt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen vooraf, tijdens en na afloop van een workshop en/of het bezoeken van het atelier.

8. Overig
8.1 Bloemgeschikt behoudt zich altijd het recht om de workshops inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
8.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
8.3 Parkeren op het terrein van of in de nabijheid van het atelier van Bloemgeschikt geschiedt op eigen risico.
8.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop, dan heeft Bloemgeschikt het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.
8.4 Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bloemgeschikt. Alle foto’s en teksten op deze website en alle digitale dan wel gedrukte uitingen zijn eigendom van Bloemgeschikt, tenzij anders vermeld.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 16 augustus 2019.

Voor overige vragen kan contact worden opgenomen met Bloemgeschikt.